โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอลัมน์พินิจอินเดีย

              คอลัมน์ “พินิจอินเดีย” เป็นบทความกึ่งวิชาการ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอินเดียในมุมมองต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับอินเดียแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://mgronline.com

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED