โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนอินเดีย–ไทย

                โครงการร่วมมือและแลกเปลี่ยนไทย–อินเดียของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศอจ.) นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในการผลิตผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเดีย โดยที่ผ่านมาได้มีโครงการร่วมมือและแลกเปลี่ยนหลายโครงการ ดังนี้

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED