โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปาฐกถามหาตมาคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

              ปาฐกถามหาตมาคานธีอนุสรณ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกิจกรรมแสดงปาฐกถาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยภายในงานนอกจากเชิญนักวิชาการและบุคคลสำคัญจากอินเดียร่วมเแสดงปาฐกถาแล้ว ยังมีกิจกรรมเปิดตัวหนังสือและพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดและแรงบันดาลใจที่มีต่อหนังสือเล่มนั้นด้วย ภาษาที่ใช้ในการแสดงปาฐกถาคือภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย

              ปัจจุบัน โครงการนี้มีการออกหนังสือในโครงการแล้ว ๔ เล่ม ได้แก่

๑. ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน: ชีวิต อาหาร สิ่งแวดล้อม หรือน้ำมัน?

๒. จาริกบนผืนโลก

๓. อหิงสายาตรา: บนเส้นทางสู่อินเดียอื่น

๔. ช่วงเวลาแบบคานธี

 

หมายเหตุ ในบางกิจกรรม อาจมีการบันทึกวีดิทัศน์ย้อนหลังเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของวิทยากร เนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมายลิขสิทธิ์

รายละเอียดกิจกรรมแต่ละครั้ง คลิกที่นี่

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED