โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารจุฬาฯ พบถิ่นอินเดีย

              วารสารจุฬาฯ พบถิ่นอินเดีย เป็นวารสารรายปีที่รวบรวมบทความวิชาการเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่าง ๆ  ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และเข้าถึงองค์ความรู้ด้านอินเดียศึกษามากขึ้น (อยู่ในระหว่างการจัดทำ)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED