โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภารตวิถี

              ภารตวิถี เป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์อินเดียศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ปรัชญาและศาสนา สุนทรียศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ของอินเดีย เพื่อเผยแพร่ไปยังนิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีความเข้าใจและรู้จักอินเดียในหลาย ๆ ด้านยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้มีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการศิลปะ รวมถึงการให้ความรู้ผ่านการสาธิตและการปฏิบัติจริงอีกด้วย

 

หมายเหตุ ในบางกิจกรรม อาจมีการบันทึกวีดิทัศน์ย้อนหลังเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของวิทยากร เนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมายลิขสิทธิ์

รายละเอียดกิจกรรมแต่ละครั้ง คลิกที่นี่

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED