โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภารตสัมมนา

              ภารตสัมมนา เป็นโครงการสัมมนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเดียศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทรรศนะ และมุมมองเกี่ยวกับอินเดียผ่านกิจกรรมเสวนา โดยภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย

 

หมายเหตุ ในบางกิจกรรม อาจมีการบันทึกวีดิทัศน์ย้อนหลังเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของวิทยากร เนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมายลิขสิทธิ์

รายละเอียดกิจกรรมแต่ละครั้ง คลิกที่นี่

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED