โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภารตประทีป

              ภารตประทีป เป็นโครงการหนึ่งของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านอินเดียศึกษาในรูปแบบหนังสือ โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี ประวัติศาสตร์ ฯลฯ

              ปัจจุบัน โครงการภารตประทีปมีการออกหนังสือผลงานของโครงการแล้ว ๒ เล่ม ได้แก่

๑. พุทธโคดม: บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ว่าด้วยพุทธประวัติ ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล

๒. สัมพันธ์สยามในนามภารต: บทบาทของรพินทรนาถ ฐากูร สวามีสัตยานันทบุรี และสุภาส จันทรโบส ในสายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED