โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภารตปริวรรต

              ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศอจ.) นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ผลิตผลงานด้านวิชาการทั้งในรูปแบบของการจัดสัมมนา การบรรยาย หรือจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นผลงานวิชาการแล้ว ศอจ. ยังผลิตผลงานแปลจากหนังสือต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอินเดีย โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี ฯลฯ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษาด้วย

              ปัจจุบัน โครงการภารตปริวรรตมีการออกหนังสือผลงานของโครงการแล้ว ๑ เล่ม ได้แก่ “สร้อยมณีแห่งปัญญา: ๒๔ เรื่องล้ำค่าสำหรับเด็กและเยาวชน”

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED