โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภารตนิเทศ

              ภารตนิเทศ (Bharatanidesha) เป็นโครงการบรรยายสาธารณะด้านศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเดียศึกษา โดยมีวิทยากรหนึ่งหรือสองคน ภาษาที่ใช้ในการบรรยายคือภาษาอังกฤษ ภาษาไทยหรือภาษาฮินดี นอกจากนี้ยังมีการบรรยายสาธิต การประชุมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านอินเดียศึกษาด้วย

 

หมายเหตุ ในบางกิจกรรม อาจมีการบันทึกวีดิทัศน์ย้อนหลังเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของวิทยากร เนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมายลิขสิทธิ์

รายละเอียดกิจกรรมแต่ละครั้ง คลิกที่นี่

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED