โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวลศัพท์ภารตียภาษา

              ประมวลศัพท์ภารตียภาษา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการรวบรวมศัพท์เกี่ยวกับอินเดีย ทั้งชื่อคน อาหาร สถานที่ ฯลฯ พร้อมทั้งเสนอแนะรูปแบบหรือวิธีการถ่ายเสียงเป็นตัวสะกดภาษาไทยตามหลักการออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอ้างอิง และตรวจสอบการใช้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอินเดียให้มีความถูกต้องมากขึ้น (อยู่ในระหว่างการจัดทำ)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED