โครงการของศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน

               โครงการมุมห้องสมุด “จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน” จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอินเดียศึกษา ทั้งด้านศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๖ อาคารวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               อนึ่ง หากท่านประสงค์จะแนะนำและบริจาคหนังสือ เพื่อสมทบเข้ามุมห้องสมุด “จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน” สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๑๗ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์: ๐ – ๒๒๑๘ – ๓๙๔๕ หรือทาง E-mail: isc@chula.co.th

               หนังสือทั้งหมดในโครงการ “จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน” มีตามรายการดังนี้ (อัพเดต ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

 

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED