บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๘ : จินตนาการใหม่ในการวิจัยชุมชนโพ้นทะเล : เรื่องเล่าและศิลปะการแสดงชุมชนชาวอินเดียโพ้นทะเลในสหราชอาณาจักร (Re-imaining Diaspora Research: Narratives Performances of Indian Diaspora Community in Britain)

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยากร : Shakila Maan, Dr. Kuljit Bhamra, Dr. Jerri Daboo, Ammy Phull

รูปแบบงาน การบรรยายและนิทรรศการ

ที่มาและวัตถุประสงค์ : นำเสนอนิทรรศการและการบรรยายเกี่ยวกับชุมชนชาวอินเดียโพ้นทะเลในสหราชอาณาจักร ผ่านมุมมองด้านศิลปะและการแสดง

สถานที่จัด : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED