บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๖ : ละครเวที สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล

Archives

วันเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วิทยากร : วีระ ภัทรานนท์, สุภัควดี อมาตยกุล, อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล, สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์, กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี, ชานปวิชช์ ทัดแก้ว

ผู้เขียนบทละคร ธนสิน ชุตินธรานนท์

ผู้กำกับการแสดงธารินทร์ คีรี

รูปแบบงาน การแสดงละครและการเสวนา

ที่มาและวัตถุประสงค์ : การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีเรื่องสาวิตรี และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีสันสกฤต

สถานที่จัด : อาคารมหิตลาธิเบศร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED