บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๕ : คเณศจตุรถี ศรีวิฆเนศวร ใคร่ครวญพิธีกรรมสู่วิทยาการและปัญญา

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

วิทยากร : บัณฑิต ลลิต โมฮัน วยาส, บัณฑิต พรหมานันทะ ทวิเวที, อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, ผศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี, ผศ. ดร. จีรัสสา คชาชีวะ, ราชัน แสงทอง

รูปแบบงาน การสาธิตและกิจกรรมทางศาสนาประกอบการเสวนา

ที่มาและวัตถุประสงค์ : สาธิตการประกอบพิธีกรรมและบอกเล่าถึงความสำคัญของพระพิฆเนศและวันคเณศจตุรถี รวมทั้งเสวนาวิชาการเรื่อง “พิธีกรรมบูชาพระพิฆเนศ : นัยวัฒนธรรมไทย-อินเดีย” และ “ประวัติศาสตร์ศิลป์ : คติความเชื่อและรูปแบบพระพิฆเนศในอินเดียและไทย”

สถานที่จัด : ศาลาธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED