บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๔ : รพินทรนาถ ฐากูร จาริกสู่ตะวันออก

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

รูปแบบงาน นิทรรศการภาพถ่าย

ที่มาและวัตถุประสงค์ : นำเสนอภาพถ่ายรพินทรนาถ ฐากูร ในระหว่างการเยือนเอเชียอาคเนย์และจีน

สถานที่จัด : อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED