บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๒ : ใจที่เปิดกว้าง อย่างไร้พรมแดน

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๒๐ – วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วิทยากร ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล, อ. กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, ธนิษฐา แดนศิลป์

รูปแบบงาน นำเสนอและจัดฉายภาพยนตร์ประกอบการเสวนา

ที่มาและวัตถุประสงค์ : จัดขึ้นเนื่องในโอกาสงานสัปดาห์ภาพยนตร์อินเดียและในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี รพินทรนาถ ฐากูร

สถานที่จัด : อาคารนิเทศศาสตร์ ๑ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED