บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๒๓ : India@70 Art Exhibition

Archives

วันเวลาที่จัด : วันอังคารที่ ๓ – วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รูปแบบงาน นิทรรศการศิลปะ

ที่มาและวัตถุประสงค์ : นำเสนอผลงานศิลปะ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การประกาศเอกราชอินเดีย

สถานที่จัด : อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED