บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๒๒ : The Santiniketan Inspiration Revisited

Archives

วันเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่ ๘ – วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รูปแบบงาน นิทรรศการศิลปะ

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เป็นนิทรรศการศิลปะของศิลปินที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิศวภารตี ศานตินิเกตัน โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจกรรม The Santiniketan Inspiration ที่เคยจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้นได้ผลตอบรับมาเป็นอย่างดีจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก นิทรรศการนี้จึงได้เกิดขึ้นอีกครั้ง

สถานที่จัด : อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED