บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๒๑ : Exhibition of Drawings Chitrakarma India (จิตรกรรมอินเดีย)

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รูปแบบงาน นิทรรศการศิลปะ

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เป็นนิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดวาดภาพระดับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย

สถานที่จัด : อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED