บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๑๙ : วันภาษาฮินดีโลก ๒๕๖๐

Archives

วันเวลาที่จัด : วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รูปแบบงาน กิจกรรมทางวัฒนธรรม

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสำคัญของภาษาฮินดีในฐานะที่เป็นภาษาราชการที่สำคัญของอินเดีย รวมถึงการขยายองค์ความรู้ด้านภาษาฮินดีไปสู่บุคคลภายนอกด้วย

สถานที่จัด : อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED