บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๑๖ : นาฏยคีตา เฉลิม ๖๑ พระชันมา มหาจักรีสิรินธร

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รูปแบบงาน การแสดงละครและนาฏศิลป์อินเดีย

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา และเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฏศิลป์และดนตรีอินเดียไปสู่ประชาชนทั่วไป

สถานที่จัด : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED