บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๑๕ : Thai-Indian Fun Fair 2016

Archives

วันเวลาที่จัด : วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

รูปแบบงาน งานออกร้านและการแสดงทางวัฒนธรรม

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดียในทุก ๆ ด้านผ่านกิจกรรมและการออกร้านจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอินเดีย

สถานที่จัด : สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED