บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๑๔ : International Day of Yoga (กิจกรรมวันโยคะสากล ครั้งที่ ๑)

Archives

วันเวลาที่จัด : วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รูปแบบงาน กิจกรรมการสาธิตและปฏิบัติจริง

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการปฏิบัติโยคะ

สถานที่จัด : สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED