บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๑๓ : India Through The Lens of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

Archives

วันเวลาที่จัด : วันเสาร์ที่ ๑๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รูปแบบงาน นิทรรศการภาพถ่าย

ที่มาและวัตถุประสงค์ : นำเสนอภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดียรวม ๑๑ ครั้ง

สถานที่จัด : อาคารพิพิธภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED