บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๑๒ : Forms of Devotion: The Spiritual in Indian Art

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รูปแบบงาน นิทรรศการศิลปะ

ที่มาและวัตถุประสงค์ : นำเสนอผลงานทางศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาและการบูชาหลายรูปแบบในวัฒนธรรมอินเดีย

สถานที่จัด : อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED