บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๑๑ : ศรีสิทธิสาธัน วรชันมบูชา

Archives

วันเวลาที่จัด : วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

รูปแบบงาน การสาธิตและกิจกรรมทางศาสนาประกอบการเสวนา

ที่มาและวัตถุประสงค์ : สาธิตการประกอบพิธีกรรมและการเสวนาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สถานที่จัด : ศาลาธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED