บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตวิถี ครั้งที่ ๑๐ : Sonam Kalra & The Sufi Gospel Project

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ศิลปิน : Sonam Kalra

รูปแบบงาน การแสดงดนตรี

ที่มาและวัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงดนตรีที่เกี่ยวข้องกับพหุนิยมทางศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

สถานที่จัด : อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED