บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๙: The Agony and Ecstasy of Indian Democracy

Archives

วันเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Prem Shankar Jhar

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : มุมมองของนักวิชาการต่อระบอบประชาธิปไตยในอินเดีย

สถานที่จัด : อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED