บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๘: Science, Society and Sustainability: The Potentiality of ASEAN–India Research Cooperation

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Prof. Lawrence Surendra

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : ศักยภาพด้านความร่วมมือระหว่างอาเซียน–อินเดียในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED