บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๒๓: Neo – Buddhist Movements in India & Hinduising Democracy: The Vishva Hindu Parishad in Contemporary India

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๔๐ น.

วิทยากร Dhammachari Lokamitra, Manjari Katju

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : ขบวนการเคลื่อนไหวของพุทธศาสนาสมัยใหม่ในอินเดียและระบอบประชาธิปไตยแบบฮินดูในยุคสมัยใหม่ผ่านขบวนการวิศวะฮินดูปริษัท

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED