บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๒๒: Challenges of Transforming India

Archives

วันเวลาที่จัด : วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

วิทยากร Amitabh Kant

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : ความท้าทายและอนาคตของอินเดียในบริบททางเศรษฐกิจ

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED