บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๒๑: Hinduism and Environment Through Film

Archives

วันเวลาที่จัด : วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Alok Ulfat

ลักษณะการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : ศาสนาฮินดู กับสิ่งแวดล้อมที่ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์อินเดีย

สถานที่จัด : อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED