บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๒๐: วิถีพหุนิยมทางศาสนาในกรุงเทพฯ

Archives

วันเวลาที่จัด : วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร อ. ทรงยศ แววหงษ์

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาไทย และทัศนศึกษานอกสถานที่

เนื้อหาการบรรยาย : การอยู่ร่วมกันแบบ “พหุวัฒนธรรม” ในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนจากชุมชนทางศาสนาต่าง ๆ อาทิ ชุมชนมุสลิมในมัสยิดจักรพงษ์ ชุมชนรอบเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ และชุมชนไทย-จีนรอบวัดกัลยาณมิตร เป็นต้น

สถานที่จัด : เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ มัสยิดจักรพงศ์ และวัดกัลยาณมิตร

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED