บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑๙: The Concept of Public Service (Lokaseva) In Sanskrit Literature

Archives

วันเวลาที่จัด วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

วิทยากร Prof. Radhavallabh Tripathi

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : แนวคิดเรื่องการบริการสังคม (โลกเสวะ) ในวรรณคดีสันสกฤต

สถานที่จัด : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED