บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑๘: Buddhism and Dr. Ambeadkar: His Contribution to Liberty, Equality and Fraternity in India

Archives

วันเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร : Dharmachari Lokamitra

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : อิทธิพลทางพุทธศาสนาและ ดร. อัมเบดการ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเท่าเทียมและภราดรภาพในอินเดีย

สถานที่จัด : อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED