บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑๖: Casteism and Buddhist Movement in India

Archives

วันเวลาที่จัด วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

วิทยากร Sukhadeo Thorat, พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : ระบบวรรณะกับขบวนการพุทธในอินเดีย

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED