บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑๕: India – Myanmar Relations: Changing Contours

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิทยากร Rajiv Bhatia

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและพม่าที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ

สถานที่จัด : อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED