บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑๔: East of India, South of China: Encounters in Power and Identity in Southeast Asia

Archives

วันเวลาที่จัด วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

วิทยากร : Amitav Acharya

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : การปะทะกันระหว่างอำนาจและอัตลักษณ์ของอินเดียกับจีนในเอเชียอาคเนย์

สถานที่จัด : อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED