บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑๓: ศาสนาฮินดูคืออะไร ในทรรศนะของสวามีวิเวกานันท์

Archives

วันเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร สวามีศานตาตมานันท์ ยี มหาราช

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาฮินดี แปลเป็นภาษาไทย

เนื้อหาการบรรยาย : มุมมองและแนวคิดของสวามีวิเวกานันท์ต่อศาสนาฮินดู

สถานที่จัด : อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED