บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑๒: Gandhism in The 21st Century (ปรัชญาคานธีในศตวรรษที่ ๒๑)

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

วิทยากร Prof. Dr. Kazuya Ishii

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย

เนื้อหาการบรรยาย : การศึกษาลัทธิคานธีว่าด้วยเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองกับการนำมาประยุกต์ใช้ในยุคศตวรรษที่ ๒๑

สถานที่จัด : อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED