บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑๑ : Borderlands in Northern South Asia and their Anthropological Relevance

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิทยากร Prof. David Gellner

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : การศึกษาด้านมานุษยวิทยาบริเวณเส้นพรมแดนทางตอนเหนือของเอเชียใต้

สถานที่จัด อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED