บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๑๐: The Ideology of Mahatma Gandhi and Its Relevance to Today’s World

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพุธที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิทยากร Shobhana Radhakrishna

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : อุดมการณ์ของมหาตมาคานธีที่ส่งผลต่อโลกปัจจุบัน

สถานที่จัด : อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED