บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๗: Re–imagining the Asian Order: The Role of Buddhism as an Instrument of India’s Foreign Policy

Archives

วันเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Dr. Santishree D. Pandit

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : บทบาทพุทธศาสนาในการดำเนินนโยบายการเมืองระหว่างประเทศของอินเดีย

สถานที่จัด : อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED