บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๗: ๑๒๕ ปี พระสารประเสริฐ ผู้ส่องแสงประทีปทางวรรณคดี

Archives

วันเวลาที่จัด : วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร ผศ. วิพุธ โสภวงศ์, นพ. วิชัย โชควิวัฒน, บินหลา สันกาลาคีรี, ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาไทย

เนื้อหาการสัมมนา : เสวนาผลงานด้านวรรณคดีของพระสารประเสริฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับอินเดีย

สถานที่จัด : อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED