บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๖: ๓ รัตนบุรุษเบงกาลี กับความสัมพันธ์ไทย–อินเดียสมัยใหม่

Archives

วันเวลาที่จัด : วันอังคารที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร ดร. คริส เบเกอร์, รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์, ผศ. สาวิตรี เจริญพงศ์, ผศ. ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาไทย

เนื้อหาการสัมมนา : อุดมการณ์และแนวคิดของ ๓ รัฐบุรุษแห่งอินเดียที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย–อินเดียสมัยใหม่

สถานที่จัด : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED