บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๕: Indian Writing in English

Archives

วันเวลาที่จัด : วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๓๐ น., วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น., วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

วิทยากร ภาวรรณ หมอกยา, สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, แพร จิตติพลังศรี, Radha Chakravarty, Amitav Ghosh, Verita Sriratana, Charturee Tingsabadh, Vikas Swarup, K.M. Chandar, Carmen Wickramagamage, Carina Chotirawe, Hisae Komatsu, Darin Pradittatsanee, Tony O’Neill, Mini Krishnan, Manisha Bose, Pushpa Surendra, Anita Balakrishnan, Jahnavi Barua

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการสัมมนา : งานเขียนและวรรณกรรมอินเดียที่เป็นภาษาอังกฤษ

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED