บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๓: ๑๕๐ ปี เมธีปราชญ์ รพินทรนาถ ฐากูร

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล, อ. ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา, วิไล ตระกูลสิน, เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาไทย

เนื้อหาการสัมมนา : กิจกรรมสนทนาผลงานของรพินทรนาถ ฐากูร และการแปลหนังสืออัตชีวประวัติเรื่อง ชีวิต รพินทรนาถ ฐากูร

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED