บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๒: ศานตินิเกตัน สายสัมพันธ์งานศิลป์ไทย–อินเดีย

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร ศ. สุชาติ เถาทอง, ธวัชชัย สมคง, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาไทย

เนื้อหาการสัมมนา : กิจกรรมพูดคุยเรื่องผลงานศิลปะกับสายสัมพันธ์ไทย–อินเดีย โดยศิลปินที่เคยศึกษาที่ศานตินิเกตัน

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED