บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตสัมมนา ครั้งที่ ๑๐: สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย–อินเดีย

Archives

วันเวลาที่จัด : วันจันทร์และอังคารที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, ผุสดี รอดเจริญ, เชษฐ์ ติงสัญชลี, I Ketut Ardhana, จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, พราหมณ์ ตรัณ บุรณศิริ, ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว, ธนิษฐา แดนศิลป์, ณัฐ วัชรคิรินทร์, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, สุรัตน์ จงดา, ชญาดา มาตรเจริญ, ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สาวิตรี เจริญพงศ์, กนกพรรณ อยู่ชา, กิตติพงศ์ บุญเกิด, สุรัตน์ โหราชัยกุล

ลักษณะการสัมมนา บรรยายภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการสัมมนา : กิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ระหว่างไทยและอินเดียในด้านต่าง ๆ อาทิ ประเพณี วรรณกรรม ภาษา การค้าขาย ฯลฯ

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED