บันทึกกิจกรรม ศอจ.

ภารตนิเทศ ครั้งที่ ๔: Dr. Ambedkar, Buddhism and Social Change (ดร. อัมเบดการ์ พุทธศาสนา และการเปลี่ยนแปลงสังคม)

Archives

วันเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วิทยากร Dharmachari Lokamitra

ลักษณะการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการบรรยาย : พลวัตด้านแนวคิดเรื่องพุทธศาสนาของ ดร. อัมเบดการ์ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอินเดีย

สถานที่จัด : อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์วีดิทัศน์ : (URL https://)

© 2023 Indian Studies Center Of Chulalongkorn University. ALL RIGHTS RESERVED